Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Griftdijk B.V.

De navolgende voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder aansl. nr. 092.09699 zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken en verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers/kopers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1- Definitie

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een caravan alsmede stacaravan/chalets eveneens uitdrukkelijk bedoeld voor niet permanente bewoning in recreatieve zin.

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief.
 2. De overeengekomen levertermijn is een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in deze koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper 6 maanden na ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.
 3. Dit dient binnen een week na die kennisgeving schriftelijk plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper het recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 1% van de overeengekomen verkoopprijs.

Artikel 3 – Betaling

 1. De schulden van kopers/kopers aan ons worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet de betaling geschieden op het moment dat de transportdatum bekend is. De koper dient zelf rekening te houden met de verwerkingstijd van de bank. Mocht de betaling niet bij verkoper ontvangen zijn, dan is de koper aansprakelijk voor 100% van de annuleringskosten van de geplande transport- en/of plaatsing.
 3. Indien desondanks niet wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel uitdrukkelijk een ander moment van betalen is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.
 4. Eventuele kraankosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor de rekening van de koper.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is koper, na door verkoper ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is koper, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van koper met een minimum van ?€ 40,00. Indien verkoper na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.

Artikel 4 – Garantie

 1. Op nieuwe caravans en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt (2 jaar).
 2. Op gebruikte caravans wordt slechts garantie verstrekt voor de duur als en indien vermeld en overeengekomen op de koopovereenkomst.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde caravan of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van deze koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de caravan of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met strekking tot het gebruik van de caravan alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde caravan voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de caravan gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de verkoper de koper voor aanspraken, die derden zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6 – Verkoop met inkoop

 1. Indien bij verkoop van een nieuwe caravan of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte caravan of andere zaak, de koper in afwachting van de levering van de nieuwe caravan of andere zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde caravan of andere zaak eerst eigendom van de verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper zijn gebruikte caravan of andere zaak blijft gebruiken, tot deze geheel voor zijn rekening en risico. Indien de koper op het moment van levering aan hem door de verkoper van de nieuwe caravan of andere zaak om welke reden dan ook niet in staat is zijn in te ruilen gebruikte caravan of andere zaak te leveren dan is koper alsnog verplicht de gekochte nieuwe caravan of andere zaak op dat moment af te nemen voor de overeengekomen prijs.
 2. Indien blijkens de koopovereenkomst door de verkoper een gebruikte caravan of andere zaak van koper wordt ingekocht, maar waarbij de verkoper de gebruikte caravan of andere zaak niet heeft geïnspecteerd, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven gegevens omtrent de staat hiervan. De gegevens omtrent de staat van de door verkoper ingekochte gebruikte caravan of andere zaak worden opgetekend op de koopovereenkomst. Indien bij de feitelijke aflevering van de gebruikte caravan of andere ingekochte zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens de inkoopverklaring aan de verkoper bekend konden zijn, danwel verzwegen zijn door de koper, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en/of de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten c.q. waardevermindering worden verrekend met de aan koper te betalen inkoopprijs. Indien partijen van mening verschillen over de hoogte van deze kosten c.q. waardevermindering, dan zullen zowel koper als verkoper ieder een onafhankelijke schade expert beiden teneinde het definitief bedrag van de schade c.q. waardevermindering vast te stellen. De kosten van de ingehuurde experts komen voor rekening van de in dezen in het ongelijk gestelde partij. Bij een compromis in dezen draagt iedere partij de kosten van door hem/ haar ingehuurde expert voor zichzelf. Indien de twee onafhankelijke schade experts niet tot een eensluidende conclusie komen, dan zullen zij tezamen een arbiter benoemen naar wiens oordeel zij zich beiden zullen voegen. De kosten van arbitrage wordt door partijen gelijkelijk gedragen in geval er sprake is van een compromis, in dit geval draagt iedere partij de kosten van door hem/haar ingehuurde expert. Indien er bij de arbitrage geen sprake is van een compromis wordt de in het ongelijk gestelde partij aansprakelijk gesteld voor de totale kosten van zowel arbitrage als expertises.
 3. Het in lid 2 gestelde laat onverlet het recht van de verkoper de inkoopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met verkoper overeengekomen koopprijs, voor de door verkoper te leveren nieuwe caravan of andere zaak, te voldoen, dan kan koper deze koopovereenkomst ontbinden mits hij erna binnen één week de verkoper alle schade die verkoper ten gevolge van de ontbinding lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 30% van de koopprijs van de caravan of andere zaak. Indien koper na een week deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de ontbinding.

Artikel 7 – Prijswijziging

 1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van transportkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 8 – Ontbinding

 1. Wanneer koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of anderszins blijkt dat de koper insolvabel is, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht of vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 2. Kopper is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij de artikelen 2 en 8.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarde wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluitend of gebrek aan personeel, quarantaine, belemmerende of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, al dan niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Het hier bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden onze leveranciers en anderen door ons ingeschakelde betreft.
 2. Indien zich aan de kant van verkoper een overmachtsituatie voordoet, stelt deze koper zo spoedig mogelijk op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
 3. Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen 3 maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één week na de (ontvangst van de) mededeling als in sub. 2 bedoeld.